Kaliteli Danışmanlık Hizmeti Alın

Rahmi Çelik Hukuk Bürosu her hukuki ilişkinin kendine özgü niteliğine uygun hizmetler ve çözümler sunar.

Vergi Hukuku

Hukuk Büromuz, vergi hukuku alanında sorunu olan müvekkilleri adına öncelikle Vergi Daireleri nezdinde vergi uzlaşma görüşmelerini yürütmekte ve düzeltme taleplerini takip etmektedir. Hukuk büromuz ayrıca haklarında vergi cezası tahakkuk ettirilmiş müvekkilleri adına Vergi Cezalarının İptali davalarını yürüttüğü gibi, Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya kalan müvekkillerini de hem Vergi Daireleri hem de Vergi ve Ceza Mahkemeleri nezdinde savunmaktadır. Büromuz, tüm bunlarla birlikte inceleme raporları ve komisyon kararları ile vergi hukukuna ilişkin diğer dava ve işlerde müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Aile, Kişiler ve Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Miras hukuku ülkemizde Türk Medeni Kanununda düzenlenmektedir. Miras bırakandan kalan malların tereke yahut mameleklerin devrine ilişkin veraset işlemleri de hukuk mahkemelerinde yapıldığı kadar, noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden de belgelen dirilmektedir. Kimi zaman miras bırakan vasiyetname hazırlayarak mal varlığı için ölümünden sonra tasarrufta bulunmayı amaçlamaktadır. Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemidir. Vasiyet, ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet sözlü veya yazılı olabilmektedir ve yazılı vasiyette bulunma sonucunda ortaya çıkan belgeye de vasiyetname denmektedir.

Ancak vasiyetnamede yazılanların açık ve anlaşılır olmaması halinde çeşitli yorum kurallarına göre yorumlanması ve miras bırakanın vasiyetnameyi yazarken amaçladığı iradenin ortaya çıkarılması sonucu doğmaktadır.

 • Mirasçılık belgesinin alınması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
 • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar,
 • Mirasta defter tutulması,
 • Terekede ihtiyati tedbirler,
 • Tenkis ve mirasta iade davaları,
 • Vesayet ve kayyım davaları,
 • Vasiyetnamenin iptali davaları,
 • Veraset ilamı çıkartılması(Mirasçılık Belgesi),
  Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuk Büromuz bu konulardaki hukuki iş ve işlemler sırasında hissedarlar, kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü kişilerle yapılacak müzakerelerde de Müvekkillerini temsil etmektedir. Hukuk Büromuz gerek hukuki iş ve işlemlerin yapılması gerek yürütülen müzakereler sırasında Müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler üretmektedir.

Hukuk Büromuz, şirketlerin personel ile arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ortaklar kurulu veya yönetim kurulu kararlarının alınması ve günlük işleyiş sırasında ortaya çıkabilecek diğer tüm konularda Müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, joint venture sözleşmeleri, hisse devri sözleşmeleri, uluslararası ve ulusal ticari alım-satım sözleşmeleri, alacak-borç tasfiye sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, malpraktis sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, gayrımenkul satış vaadi sözleşmeleri, hukuki ve diğer müşavirlik hizmetleri sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu diğer tüm konulardaki sözleşmelerin Müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun ve ileride ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf edebilecek şekilde düzenlenmesini sağlamakta, bu kapsamda sözleşmelere ilişkin görüşmelerde Müvekkillerini temsil etmektedir.

Hukuk Büromuz ayrıca günlük işleyişin sağlıklı devam edebilmesi için Şirketlerin yeniden yapılandırılması konusunda da hukuki olarak destek sağlamaktadır.

 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Birleşme, Devralma ve Bölünme İşlemleri
  Fesih ve Tasfiye İşlemleri
 • Şirket Hisselerinin Sermaye Piyasası Kaydına Alınması
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri
 • Sermaye Artırımı İşlemleri
 • Sözleşmelerin Hazırlanması
 • Ortaklar Kurulu veya Yönetim Kurulu
 • Kararlarının Alınması ve Tescili
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Yapılanması ve Tescili

Bankacılık, Finans ve Sigorta Hukuku

Bankacılık ve finansa dayalı hususlar bireyler ve ufak yatırımcılar dahil nerdeyse herkesi etkilemekte, özellikle şirketlerin devralması ve birleşmesinde, hisse alımlarında ve yatırımlarda büyük rol oynamaktadır. Ayrıca, faaliyet gösterilen sektör ve proje büyüklükleri beraberinde finansman ihtiyacı doğurmaktadır. Dolayısıyla Rahmi Çelik Hukuk Bürosu olarak, özellikle gayrimenkul, enerji ve altyapı projelerinde, müvekkillerimizin işletme hedeflerini dikkate alarak, kredi ihtiyaçları ve yatırım politikalarının belirlenmesinde yardımcı olan hukuki tavsiyelerde bulunmaktayız.

Bankacılık ve finans hukuku kapsamında temel olarak hangi hizmetleri vermekteyiz?

 • Menkut kıymetler piyasası ve finansal araçlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Kredi, leasing, factoring ve diğer finansman sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve imzası aşamasına kadar sürecin yönetilmesi ve bu kapsamda teminatlandırma işlemlerinin yapılması ve takibi
 • Gayrimenkul ipoteği, menkul rehni gibi garanti ve teminatlandırma işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi
 • Proje finansmanı kapsamında oluşturulan modellerin hukuki açıdan değerlendirmelerinin yapılması
 • Kalkınma ihracat kredi finansmanı ve Türkiye’deki uygulanabilirliği dahil her türlü banka ve sermaye piyasası finansmanına ilişkin önerilerde bulunulması

Ceza Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi altındaki kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Şüphelinin bizzat kendisinin veya avukatının bu soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır.

Soruşturma neticesinde iddia makamı (savcılık) şüphelinin suç işlediği kanaatine varırsa, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar. Türkiye’de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Sanık, mahkemedeki yargılamanın tüm aşamalarında da bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Ceza mahkemesi, yapacağı yargılama neticesinde sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak “adli para cezası”, “hapis cezası” veya “güvenlik tedbiri”ne karar verebilir. Kararda hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) gibi bireyselleştirme kurumları uygulanabileceği gibi sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilir. Ceza davası, istinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi gibi aşamaları da geçtikten sonra kesinleşmiş hapis cezası ile ilgili infaz hukuku süreci başlar. Kesinleşen hapis cezasının infazı, kural olarak açık veya kapalı cezaevinde yapılır. Cezası infaz edilen hükümlü, suçunun niteliğine göre belli şartları yerine getirdiğinde koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilebilir.

Ceza hukukunda tüm bu süreçler, genel hatlarıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku süreci olarak tanımlanabilir. Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin taraf oldukları birçok sözleşmede tüketiciler lehine önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle belirmek gerekir ki; tüketici işlemi kavramının kapsamı genişletilmiştir. Tüketicilerin taraf oldukları eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem yasa kapsamına alınmıştır. Kanunun 8. maddesinde AB yönergelerine paralel olarak ayıplı mal kavramı yeniden tanımlanmıştır. Bir önceki kanunda yer alan ayıplı maldan sorumluluk kavramı kanuna eklenmiştir. Tüketici kredisi sözleşmesinin tanımı AB Yönergesine uygun olarak değiştirilmiştir. Kredi sözleşmelerinde cayma hakkı ilk defa 6502 sayılı kanunla tanınmış bir hak haline gelmiştir.

Büromuz, tüketicinin kanundan doğan haklarının neler olduğu, tüketicinin korunmasını gerektirecek durumların neler olduğu, tüketicinin ayıplı mal ve hizmet nedeniyle sahip olduğu haklar, ayıplı malın neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk, tüketicinin aldatıcı reklamlara karşı korunması, haksız sözleşme koşullarına karşı tüketicinin nasıl korunacağı, tüketici kredilerinde tüketicinin korunması, tüketici kredileri, kapıdan ve mesafeli tüketici işlemleri, kampanyalı promosyonlu sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, tatil amaçlı sözleşmeler konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Yine tüketicilerin mahkemede dava açmadan evvel Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne başvurularının sağlanması konusunda dilekçe yazılması ve Tüketici Mahkemelerinde görülen davaların takibi de hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Hukuk Büromuz, yerli ve yabancı şirketlerin ihtilaflarının çözümü için avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avukatlarımız, ihtilafların Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay Daireleri nezdinde yürüyen aşamaları da dahil olmak üzere her derece yargı organı nezdinde Müvekkiller adına davaların takibini gerçekleştirmektedir. Hukuk Büromuz, Müvekkillerin karşılaştıkları ihtilaflar hususunda ticari yaklaşımlara ve kişisel özelliklere uygun, çözüm odaklı ve yaratıcı dava takip hizmetleri sunmaktadır.

Hukuk Büromuz ayrıca uyuşmazlıkların yargı mercileri dışında etkin, hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturulması konusunda da çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede Büromuz özellikle tahkim yoluna başvurulması, arabuluculuk ve uzlaşma müzakerelerinin yürütülmesi hususlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 • Davaların Takibi
 • Uzlaşma Müzakerelerinin Yürütülmesi
 • Tahkim Yoluna Başvurulması
 • Tahkim Yoluna Başvurulması
 • Arabuluculuk Müzakerelerinin Yürütülmesi

Fikri ve Sınai Hakların Sektörel Bazda Korunması ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Hukuk Büromuzun akademik uzmanlık alanlarından birisi de Fikri Mülkiyet Hukuku alanıdır. Büromuz marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakları ve internet alan adları başta olmak üzere fikri mülkiyet hakları alanında danışma, tescil ve yenileme işlemleri ile birlikte korsan ve taklit ile mücadelede müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuk Büromuz, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin hakların korunması, her türlü tescilin yapılması ile hukuka aykırı ve haksız tescillerin iptali ve hükümsüzlüğü, fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin önlenmesi davaları, ihtiyati tedbir alınması, iltibas, haksız rekabet davaları gibi fikri mülkiyet alanına ilişkin her türlü davaların ve ihtilafların yürütülmesinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

 • Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Başvurularının Yapılması,
 • Tescil ve Yenileme İşlemleri,
 • İnternet Alan Adı Başvurularının Yapılması
 • Korsan ve Taklit Ürünlere Karşı Hukuki Başvuruların Yapılması
 • Marka Hükümsüzlüğü, İltibas ve Haksız Rekabet Davalarının Takibi
 • Müspet ve Menfi Tespit Davaları
 • Muarazanın Men’i Davaları
 • Hükümsüzlük Davaları
 • Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı Açılan Karar İptali Davaları

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Kira hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenen kira sözleşmeleri ile sözleşmenin tarafları arasında doğan uyuşmazlıkları çözen hukuk dalıdır.

Kanunun dördüncü bölümünde yer alan kira sözleşmeleri; kiraya verenin, bir şeyin sadece kullanılmasını ya da hem kullanılmasını hem de yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da bunun karşılığında kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşme türü olarak tanımlanmıştır.

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda ‘’Genel Hükümler’’, ‘’Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları’’, ‘’Ürün Kirası’’ olarak üç başlık altında incelenmiştir. Bu kapsamda kira hukuku, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları içeren hukuk dalıdır.

Ticari niteliği olan kiralama sözleşmelerinin yasal hakları güvence altına alması ve sorun çıkması durumunda da mahkeme nezdinde dahi olsa mümkün olan en kısa sürede mağduriyetin giderilmesi her zaman öncelikli taraf beklentileri içerisinde olduğu için Rahmi Çelik Avukatlık Bürosu tarafından, özellikle kira sözleşmelerinin hazırlanması ve süreçlerin takibi konularında hizmet verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk Büromuz ayrıca ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketlerin konkordato mehili alınabilmesi için konkordato projelerinin hazırlanması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması hususunda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve konkordato kararının alınması için yargı mercileri nezdinde Müvekkillerini temsil etmektedir.

 • Alacak Takip ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılması
 • Kurumsal Takip İşlemlerinin Yapılması
 • Konkordato Geçici ve Kesin Mehil Alınması, Mehil Süresinin Uzatılması
 • Konkordato Taleplerine İlişkin Konkordato Projelerinin Hazırlanması
 • Borçların Yeniden Yapılandırılması Süreçlerinin Yönetimi

İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Hukuk Büromuz, Müvekkil şirketlerin personel ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve hukuki ihtilaflarının önlenmesi hususunda danışmanlık hizmetleri vermekte, iş hukuku konusunda Şirketlerin yeniden yapılandırma süreçlerini yönetmektedir.

Hukuk Büromuz, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi, personele yapılan ödemelerin ve kullandırılan hakların hukuka uygunluğunun denetimi, Sendikalar ile ilişkilerin sürdürülmesi ve Şirketlerdeki süreçlerin hukuka uygun hale getirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Hukuk Büromuz işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, ücret ve izin alacağına ilişkin davalarda Müvekkillerini temsil etmektedir.

 • İş Hukuku Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Yönetimi
 • İşe İade, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti, Ücret ve İzin Alacağına İlişkin Davaların Takibi
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Süreçlerinde Alternatif Görüş Bildirme (Haklı veya Geçerli Fesih, İstifa, Anlaşma, İkale Sözleşmesi, Normal ve Erken Emeklilik, Evlenme/Askerlik Nedenli Fesih gibi)
 • İşverenin Menfaatlerinin Korunması
 • Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
 • Menfi Taahhütler; Rekabet Etmeme ve Teklif Götürmeme Taahhütnamesi
 • Cezai Şart Düzenlemeleri
 • Şirketin İç Yönerge ve Politikalarının Hazırlanması
 • Çalışanların Kişisel ve Özel Niteliklim Kişisel Verilerinin Korunması
 • Karmaşık Yeniden Yapılandırma
 • Toplu İşten Çıkarma Projesinin Planlaması
 • Yıllık İzin, Mazeret İzni ve Diğer İzin Uygulamalarının Düzenlenmesi
 • İşyeri Devri ve İş Sözleşmelerinin Devri
 • Alt Yüklenici ve Geçici İstihdam İlişkileri
 • İş Sağlığı ve Emniyeti
 • Toplu Pazarlık Görüşmeler
 • Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisine İtiraz Sürecinin Yürütülmesi
 • Grevlerin Durdurulması
 • Sosyal Güvenlik Hukuku ile İlgili Süreçler
 • Göçmenlik Konuları, Çalışma ve Oturma İzinleri, Vizeler
 • Çalışan Hisse Opsiyonları
 • İş Kazası Sonucu Ölüm veya Maluliyet Durumlarında Açılan Tazminat Davaları ile Rücu Davalarının Takibi

  Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık İşlemleri

  Avrupa’daki en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ve büyüyen endüstriyel üretimi ile gayrimenkul yatırımcılarına da önemli fırsatlar sunmaktadır.

  Türkiye’nin, Avrupa’nın en umut vaat eden emlak pazarlarından birine sahip olduğu bir gerçektir. Bu kapsamda ülkemiz; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun yanı sıra güçlü inşaat sektörünü ve büyüyen endüstriyel ve ticari üretimini bağlayarak gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır.

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  Türkiye’nin gayrimenkul alanında sunduğu fırsatlardan biri de Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/1-b uyarınca, cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31/1-J bendi uyarınca ikamet izni alanlar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla cumhurbaşkanı kararı ile Türk Vatandaşlığının kazanılabilmesidir.

  Bu kapsamda yayınlanan 18 Eylül 2018 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarında üç yıl süre ile satılmaması şerhi konulmak sureti ile satın alan yabancı yatırımcı, Türk Vatandaşlığını istisnai yoldan kazanmak için başvuru yapabilir duruma gelmiştir.

  Kimlere Yardımcı Oluyoruz?

  Avukatlık Büromuz gayrimenkul yatırımı ile Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması hususunda uzmanlaşmış kadrosu ile yabancı yatırımcılara hukuki destek ve hizmet sağlamaktadır. Bununla beraber Avukatlık Büromuz, Vatandaşlık Hukuku’ndan ve Yabancılar Hukuku’undan doğan her türlü uyuşmazlığın belirlenmesi, uyuşmazlığın halli ve her türlü dava ve işlemin takibi konusunda da, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır.

  Emsal Kararlar

  Boşanma Davasında Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olması Nedeniyle İstinaf Bozma İlamı
  Detaylı Bilgi
  İdari Para Cezasının Hukuka Aykırı Olması Nedeniyle Kaldırılması Kararı
  Detaylı Bilgi
  Müşterek Çocuğun Geçici Velayeti Kararına Karşı İcra Takibi Başlatılması İlamlı İcra Takibine Konu Olamayacağı İnfaz Memuru Atanması Gerektiği.
  Detaylı Bilgi
  Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gizli Soruşturmacının Hukuka Aykırı Şekilde Hareket Etmesi Nedeniyle Mahkumiyete Karşı Yargıtay Bozma İlamı.
  Detaylı Bilgi

  Bize Ulaşın

  Kişisel Danışmanlık Alın
  Eposta ile Destek Alın

  Bizi Linkedin’de Takip Edin

  Avukat Rahmi Çelik Hukuk Bürosunu daha yakından tanımak, Büromuzdaki hayatı ve kariyer fırsatlarımızı görmek için Linkedin’deki sayfamıza bekliyoruz!

  © Av. Rahmi Çelik Tüm Hakkı Saklıdır. Goramedya.